ELABORAT O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

Elaborat o energetskoj efikasnosti je obavezan deo tehničke dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole za:

 

 • Izgradnju novih zgrada
 • Rekonstrukciju, dogradnju, obnovu, adaptaciju, sanaciju i energetsku sanaciju postojećih zgrada;
 • Rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, obnovu i revitalizaciju kulturnih dobara i zgrada u njihovoj zaštićenoj okolini sa jasno određenim granicama katastarskih parcela i kulturnih dobara, upisanih u Listu svetske kulturne baštine i objekata u zaštićenim područjima, u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara i sa uslovima organa, odnosno organizacije nadležne za poslove zaštite kulturnih dobara;
 • Zgrade ili delove zgrada koje čine tehničko-tehnološku ili funkcionalnu celinu, a koje se prodaju ili daju u zakup.

 

Energetska svojstva utvrđuju se za sledeće kategorije zgrada:

 

 • Stambene zgrade sa jednim stanom;
 • Stambene zgrade sa dva ili više stanova;
 • Upravne i poslovne zgrade;
 • Zgrade namenjene obrazovanju i kulturi;
 • Zgrade namenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti;
 • Zgrade namenjene turizmu i ugostiteljstvu;
 • Zgrade namenjene sportu i rekreaciji;
 • Zgrade namenjene trgovini i uslužnim delatnostima;
 • Zgrade mešovite namene;
 • Zgrade za druge namene koje koriste energiju.

 

Energetska efikasnost je stvarno potrošena ili ocenjena količina energija koja zadovoljava različite potrebe koje su u vezi sa standardizovanim korišćenjem zgrade, što može da uključi, između ostalog, grejanje, pripremu tople vode, hlađenje, ventilaciju i osvetljenje.

Ova količina će se iskazati kroz jedan ili više numeričkih pokazatelja koji su izračunati, uzimajući u obzir izolaciju, tehničke i ugradbene karakteristike, projektovanje i pozicioniranje prema klimatskim aspektima, izloženosti suncu i uticaju susednih objekata, sopstvenu proizvodnju energije u druge faktore, uključujući unutrašnju klimu, koji utiču na energetske potrebe.