ISPITIVANJE

Ispitivanje je tehnička operacija za utvrđivanje jedne ili više karakteristika datog proizvoda, procesa ili usluge, po određenom postupku.

        U okviru „METRO ENERGY” d.o.o posluje Akreditovana laboratorija za ispitivanje koja je funkcionalna celina, organizaciono zaokružena i nezavisna.
       
        Akreditovana laboratorija je laboratorija za ispitivanje kojoj je zvanično priznata kompetentnost za ispitivanje i poseduje SERTIFIKAT o akreditaciji izdato od Akreditacionog tela Srbije.

     Laboratorija „METRO ENERGY” d.o.o poseduje sva dokumenta sistema upravljanja menadžmentom prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 koja obezbeđuju upravljanje procesima u Laboratoriji.

        Posebna pažnja usmerena je na obučenost osoblja i primenu uputstava kojima su definisani načini sprovođenja metoda ispitivanja i načini rukovanja i održavanja ispitnih uređaja i prateće opreme.
        Osoblje Laboratorije za ispitivanje pridržava se poslovne tajne u vezi mogućih informacija koje proizilaze iz izvršenja njihovih zadataka.

        Laboratorija obezbeđuje poverljivost i sigurnost svoga rada u odnosu na naručioca posla.

        Pri izboru metode ispitivanja vodimo računa da u potpunosti izađemo u susret svim zahtevima korisnika koji nisu u suprotnosti sa standardima i tehničkim propisima koji regulišu područije rada Laboratorije za ispitivanje i da su u duhu dobre profesionalne prakse.

        Za svako ispitivanje koje uradi Laboratorija „METRO ENERGY” d.o.o izdaju se Izveštaji o ispitivanju. Overeni originali Izveštaja o ispitivanju šalju se korisniku, dok se jedan primerak čuva u elektronskoj formi.

        Politika kvaliteta laboratorije za ispitivanje je u skladu sa osnovnim načelima preduzeća
        
        Temelj svega je odnos sa korisnikom, prema kome smo uskladili  naša planiranja i rad laboratorije.
Naše  trajno opredeljenje je ispunjavanje zahteva naših korisnika, ispitivanja u skladu sa važećim standardima i tehničkim propisima, uz održavanje cena svojih usluga na razumnom nivou.