IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Izgradnja i rekonstrukcija predstavljaju proces tokom kog vršimo:
–    nabavku materijala i opreme
–    izvođenje radova
–    montažu  i ispitivanje opreme
–    primopredaju atestno-tehničke dokumentacije investitoru
–    primopredaju objekta investitoru
–    praćenje eksploatacije objekta i druge aktivnosti u trajanju garantnog roka

Inženjeri „METRO ENERGY” d.o.o  licencirani su za izgradnju i rekonstrukciju:
–    mašinskih
–    elektrotehničkih i
–    građevinskih radova
pri čemu upravljamo dinamikom posla, troškovima i kvalitetom izvršenih radova.
     
Kao izvođač radova  izvršavamo saglasno ugovoru predviđene radove na građevinskom objektu.

Izgradnji i rekonstrukciji objekta  pristupamo prema pravilima struke i sa pažnjom dobrog domaćina .

Izvodimo radove prema tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izgradnju pojedinih objekata.
            Izvršavamo sve radove koji su predviđeni investicionim elaboratom, tj. projektno-tehničkom dokumentacijom koju nam je investitor predao prilikom zaključenja ugovora.
            Ugrađujemo materijal koji je odgovarajućeg i projektovanog kvaliteta.
 
Blagovremeno preduzmamo mere koje se odnose na sigurnost investicionog objekta i radova, uređaja, instalacija, radnika, prolaznika, saobraćaja, susednih objekata i sl.

Pridržavamo se tehničke dokumentacije po osnovu koje je izdata građevinska dozvola.
 
Pored pripremnih radova, po završetku izgradnje i rekonstrukcije objekta, vršimo i završne radove pod kojima se podrazumeva uređenje gradilišta posle završenja gradnje objekta, odnošenja preostalog materijala, uklanjanje privremenih objekata i dr.