Gorionici sa podešavanjem rada na kombinovana goriva (gas, mazut, lako i teško ulje, nafta, TNG)

U pripremi,,,