Periodični pregled i kontrola gasnih kotlarnica

Tehnička kontrola gasnih kotlarnica obavlja se u svemu prema Zakonu o energetici (Sl. glasnik RS, broj 84/04) i Pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica (Sl. list SFRJ, broj 10/1990 i 52/1990). 

Tehnička kontrola gasnih kotlarnica podrazumeva:

  • Pregled cevne instalacije, gasnih slavina, gasnih creva
  • Pregled gasnih aparata
  • Proveru nepropusnosti na mestima spajanja gasnim detektorom
  • Proveru i pregled dimovodne instalacije
  • Izdavanje Zapisnika o tehničkoj kontroli gasne kotlarnice