Periodični pregled i kontrola gorionika sa merenjem produkata sagorevanja

 

Servis gasnih gorionika podrazumeva:

 • Kontrolu funkcionalnosti mehaničkih veza i sklopova i njihove ispravnosti
 • Ispitivanje spojeva na nepropusnost na niskopritisnoj gasnoj rampi, sa izdavanjem izveštaja
 • Kontrolu funkcionalnosti i ispravnosti elemenata niskopritisne gasne rampe gorionika (filtera, gasnih presostata, gasnih regulatora i elektromagnetnih ventila)
 • Kontrolu funkcionalnosti električne merno-regulacione i sigurnosne opreme gasnog gorionika (turbulatora i plamene cevi, mešača gasa i vazduha, fotoćelije, kanalskog razvoda i vazdušnog presostata, VN trafoa i elektroda, te prateće opreme)
 • Kontrolu ispravnosti procesa potpale, startnog plamena i glavnog plamena
 • Podešavanje optimalnog sagorevanje sa merenjem sastava i temperature izlaznih dimnih gasova gasnim analizatorom TESTO 327-1, sa izdavanjem izveštaja o podešenim  karakteristikama sagorevanja

PODEŠAVANJE RADA GORIONIKA

 • merenje zapreminskog udela O2, CO i CO2
 • merenje temperature produkata sagorevanja i ambijentalne temperature
 • merenje pritiska u dimnjači
 • određivanje viška vazduha
 • određivanje stepena iskorišćenja kotla