Periodični pregled i kontrola unutrašnjih gasnih instalacija

 

Tehnička kontrola unutrašnje gasne instalacije obavlja se u svemu prema Zakonu o energetici (Sl. glasnik RS, broj 84/04) i Pravilniku o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije (Sl. list SRJ, broj 20/1992).

Tehnička kontrola unutrašnje gasne instalacije podrazumeva:

 • Pregled cevne instalacije, gasnih slavina, gasnih creva
 • Pregled svih gasnih aparata
 • Proveru nepropusnosti na mestima spajanja gasnim detektorom
 • Proveru i pregled dimovodne instalacije
 • Izdavanje Zapisnika o tehničkoj kontroli unutrašnje gasne instalacije

Servisni pregled konvencionalnih i kondenzacionih kotlova podrazumeva:

 • Kontrolu funkcionalnosti i ispravnosti glavnog gasnog ventila
 • Ispitivanje ispravnosti kotlovske instalacije (gasne i vodene) na nepropusnost
 • Kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti sigurnosne, električne i merno-regulacione opreme kotla
 • Kontrolu ispravnosti kotlovske sigurnosne opreme vodene instalacije (ekspanzione posude, ukoliko postoji)
 • Čišćenje i pregled primarnog izmenjivača, plamenika, startne i jonizacione elektrode i dimovoda
 • Kontrolu ispravnosti procesa potpale, startnog i glavnog plamena
 • Podešavanje optimalnog rada kotla (merenjem gasnih produkata kod kondezacionih kotlova), sa izdavanjem izveštaja


Servisni pregled gasnih peći podrazumeva:

 • Kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti glavnog gasnog ventila
 • Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti instalacije gasne peći
 • Ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti sigurnosnih elemenata gasne peći
 • Kontrolu stanja plamenika, glavne i pilot dizne i njihovo čišćenje
 • Podešavanje optimalnog rada gasne peći sa izdavanjem izveštaja


Pregled dimovodne instalacije podrazumeva:

 • Kontrolu funkcionalnosti i ispravnosti dimovodne instalacije u skladu sa tehničkim propisima
 • Izdavanje izveštaja o izvršenoj kontroli, odnosno potvrdu (atest) o ispravnosti dimovodne instalacije