Sigurnosno prekidni i odušni ventili

Sigurnosno-prekidni ventili u kombinaciji sa sigurnosno-odušnim ventilom su uređaji koji se ugrađuju u sklopu gasnih instalacija radi zatvaranja protoka gasa kada pritisak odstupi od zadate vrednosti područja regulacije ventila.

Ugrađuju se  ispred regulatora pritiska, a ako oprema iza regulatora pritiska nije predviđena za maksimalni ulazni pritisak ugrađuju se u regulator pritiska.

U Laboratoriji ’’METRO ENERGY’’doo  vršimo ispitivanje i podešavanje parametara rada sigurnosno prekidnih i odušnih ventila

Ispitivanje vršimo prema metodama naše Laboratorije za ispitivanje:

 –  Ispitivanje unutrašnje nepropusnosti u opsegu merenja 0 do 7 bara prema SRPS EN 14382:2010
 –  Ispitivanje funkcionalnosti u opsegu merenja 0 do 7 bara  prema SRPS EN 14382:2010

Nakon ispitivanja izdajemo izveštaj naše Akreditovane laboratorije

     
Za ispitivanje koristimo modernu i etaloniranu opremu za ispitivanje

– Manometri klase tačnosti 0,6