Objekat:
Asfaltna baza- ’’Marina’’, ’’Gradis’’ i ’’Wibau’’
Izvedeni radovi:
– Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika ’’ORKAN’’
– Merenje produkata sagorevanja
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije