Objekti:
27 vrtića
Izvedeni radovi:
– Periodični servisni pregled gorionika i kotlova
sa podešavanjem rada i merenjem produkata sagorevanja,
– Periodični servisni pregled niskopritisne gasne rampe,
ispitivanje i podešavanje gasne regulacione i sigurnosne opreme
– Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije
– Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja
– Izrada novih i rekonstrukcija elektro instalacija u kotlarnicama
– Izrada novih i rekonstrukcija razvodnih ormana u kotlarnicama
– Kontrola funkcionalnosti centrala za detekciju gasa
– Izrada mašinskih i elektro projekata izvedenog stanja gasne kotlarnice za objekte
’’Bubamara’’, Novi Sad i ’’Zeka’’, Bukovac
– Izdavanje izveštaja Akreditovane laboratorije