Objekat:
Asfaltna baza-sušara minerala ’’Beninghoven’’ – Subotica
Izvedeni radovi:
– Servisni pregled sa podešavanjem rada gorionika
– Puštanje u rad i kontrola rada na mazut i naftu